29 de març 2010

CARACTERÍSTIQUES DE NENS AMB DA I CAMPS ON TENEN DIFICULTATS

Els problemes d'aprenentatge no son deguts al retard mental o a trastorns emocionals. En definitiva, només podem parlar de nens amb DA quan fem referència a subjectes que:

  • Tenen un coeficient intel·lectual normal, o molt pròxim a la normalitat, o fins i tot superior.
  • El seu ambient sociofamiliar és normal.
  • No presenten dèficits sensoriales ni afeccions neurològiques significatives.
  • El seu rendiment escolar es manifesta insatisfactori.

La simptomatologia més general en els alumnes amb dificultats d'aprenentatge inclou problemes del tipus dels que s'indiquen en els següents camps de la conducta i l'aprenentatge:


- Activitat motriu: hiperactivitat o hipoactivitat, poca destresa motora, dificultat en la coordinació...

- Atenció: poca concentració, dispersió,...

- Àrea matemàtica: problemes en seriaciones, inversió de xifres, repetots errors en el càlcul,...

- Àrea verbal: problemes en la codificació /descodificació simbòlica, irregularitats lectoescriptores, disgrafies,...

- Emotivitat: desajustaments emocionals lleus, escassa autoafirmació personal,...

- Memòria: dificultats de fixació, oblits...

- Percepció: inadequada reproducció de formes geomètriques, confusió figura-fons, inversions de lletres, rotacions,...

- Sociabilitat: inhibició participativa, escassa habilitat social, agresivitat...

El diagnòstic sempre haurà de ser confirmat pel pedagog, psicòleg o psicopedagog.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada