5 de març 2010

EL CONCEPTE DE DIFICULTATS D'APRENENTATGE

Concepte Dificultats d'Aprenentatge (DA)
Les DA fan referència a un grup heterogeni de trastorns, manifestats per dificultats significatives en l'adquisició i ús de la capacitat per entendre, parlar, llegir, escriure, raonar o per a les matemàtiques. Aquests trastorns són intrínsecs a l'individu, i possiblement deguts a una disfunció del sistema nerviós, podent continuar al llarg del procés vital. Poden manifestar-se problemes en conductes d'autorregulació i interacció social, però aquests fets no són per sí mateixos una dificultat d'aprenentatge.
Les DA poden presentar-se paral·lelament amb altres discapacitats (per exemple dèficit sensorial, retard mental, trastorns emocionals severs) o amb influències extrínseques (com diferències culturals, instrucció insuficient o inapropiada).


Avaluació

L'avaluació ha d'anar dirigida a explorar quatre aspectes principalment:

 1. Aspectes intel·lectuals
 2. Aspectes maduratius, neuropsicològics
 3. Aspectes instrumentals
 4. Aspectes emocionals

Avaluar aquests aspectes ens pot ajudar a recopil·lar molta informació de com enfocar el tractament, en quins aspectes haurem d'incidir, quins objectius inicials ens plantejarem, què haurem de prioritzar...
L'avaluació inicial ens ajuda a prendre consciència de la dificultat real del nen i al finalitzar el tractament es pot contrastar l'evolució.

Algunes característiques dels nens amb DA són:

 • Trastorns de l'orientació espacial
 • Nocions temporals confuses
 • Predomini cerebral inadequat
 • Defectes del llenguatge
 • Trastorns de la motricitat
 • Deficient reconeixement de l'esquema corporal
 • Confusió figura-fons


En l'àrea instrumental, hi ha dificultats en l'adquisició de:

 • La lectura
 • L'escriptura
 • L'ortografia
 • El càlcul

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada