29 de març 2010

IDEES PER TREBALLAR LES MATEMÀTIQUES EN NENS DISLÈXICS

Molts nens dislèxics i els adolescents tenen problemes en alguns continguts de matemàtiques, especialment les taules de multiplicar, fraccions, decimals, percentatges, relació i les estadístiques.
Un alumne dislèxic en general les necessitats d'instrucció addicional, especialment pel que s'introdueixen nous conceptes.
Amb aquest tema, és important comprendre cada concepte a fons abans de continuar. Si no instruir adequadament en matemàtiques, es convertirà en una altra cosa que un pes en la seva autoestima.

La seqüència i la memòria a curt termini
Problemes en matemàtiques es poden derivar-se de les dificultats d'un nen dislèxic amb la seqüenciació. Obtenir els números en l'ordre correcte, i ser capaç d'invertir aquest ordre és un repte per a l'estudiant.
Un problema amb la memòria a curt termini pot fer que sigui especialment difícil per a l'alumne a aprendre les taules de multiplicar.
Per ajudar a un estudiant amb les matemàtiques, el primer que s'ha d'establir és el molt que coneixen o no entenen sobre el tema. No pot ser assumida per la seva edat o grau de quant sap un estudiant.
Petits passos
Ensenyar matemàtiques conceptes de forma seqüencial i en petits passos. No passar a un altre concepte fins que l'estudiant està llest i entén bé el concepte anterior.
Per exemple, no passar a comptar cap enrere fins que el recompte de base ha estat dominat. Els exercicis següents poden ser beneficiosos en l'enfortiment de la relació dels números a les quantitats reals.Ells utilitzen el mateix enfocament multi sensorial utilitzat per ensenyar als nens dislèxics a llegir. Introduir aquests mètodes, com els jocs, mantenint una activitat divertida. Si l'estudiant es cansa, sembla distret o avorrit en qualsevol punt de passar a una altra activitat, o prendre un descans per un temps.
En el següent enllaç teniu exemples d'activitats que es poden treballar amb aquests nens perquè els seus aprenentatges siguin més motivadors i funcionals.

LA DISCALCULIA

La discalculia del desenvolupament
Així és com s'anomena la investigació, subvencionada pel Ministerio de Educación y Ciencia que està portant a terme l'equip de Neuropsicologia de la Universitat de Barcelona. Un estudi que servirà per determinar les bases cerebrals d'aquesta alteració i poder millorar els criteris diagnòstics i les pautes de tractament. Per a desenvolupar-la, l'equip d'investigació està recollint una mostra de nens i nenes amb discalculia, en edats compreses entre els 8 i els 14 anys, als que se'ls realitza una exhaustiva exploració neuropsicològica.
La carrera de los números és un programa dissenyat per a la reeducació de la discalculia en nens entre quatre i vuit anys.
Ho podeu descarregar en el següent enllaç:

TÈCNIQUES DE LECTURA PER A NENS AMB DISLÈXIA

LECTURA LLETREJADA:
Dos objectius:
1.- Entrenar al nen en el moviment dels ulls al llegir (esquerra-dreta).
2.- Ensenyar-li a què reconeixi grups de lletres com a paraules.

Se li dóna al nen la següent instrucció: “Digues només el nom de cada lletra, una darrera de l’altra. Després jo pronuncio la paraula i tu la repeteixes”.

La sessió de lectura lletrejada durarà un màxim de deu minuts. No es tracta d’un procés fonètic sinó de reconeixement de lletres i paraules i amb això s’entren al cervell i als ulls del nen per examinar d’esquerra a dreta durant el procés de lectura.

També se li diu que vagi a poc a poc, que s’ho prengui amb calma, que si va a poc a poc i està tranquil li resultarà més fàcil.

S’utilitza un text senzill, adaptat al seu nivell curricular. Les paraules poden presentar-se de varies maneres depenent de la destresa que manifiesti el nen. Si el nivell és baix, es van presentant una a una, assenyalant-les amb el dit o llapis o tapant per la dreta i per sota amb una cartolina, descobrint una paraula darrera l’altra. Si el nivell és mitjà o alt se li presenta el texto completo. Si al lletrejar la paraula el nen se n’adona de quina paraula és se li permet dir-la sense esperar a què el professor la digui, després del lletreig.

Per elevar el seu progrés i autoestima s’elogia qualsevol millora o intent de millora.

PASSAR-PASSAR-LLETREJAR:

Té com a objectiu la continuació de l'entrenament dels moviments dels ulls d'esquerra a dreta i el reconeixement de paraules. No es persegueix la comprensió del que llegeix, només el reconeixement de la paraula.

En aquesta tècnica es deixa assenyalar amb el dit o llapis. Es passa la catolina baixant la pàgina descobrint una línia sencera.
Se li dóna aquesta instrucció: “Passa els teu ulls sobre la paraula. Si la paraula no et surt de la boca, passa una altra vegada. Si tampoc et surt de la boca la segona vegada lletreja-la. Després jo te la diré i tu la repeteixes”.

En aquesta tècnica s'augmenta la dificultat del text cada vegada, escollint un text d'un nivell superior.
S'elogia cada lectura per poc que l'alumne avanci.

Quan pugui reconèixer gairebé totes les paraules es passa a la següient tècnica, Puntuació amb Imatges.


PUNTUACIÓ AMB IMATGES:

Objectiu: Comprendre el que llegeix.
En la nostra llengua cada pensament complet es seguit o està envoltat per signes de puntuació. Al final hi ha una relació d'aquests, dels que s'ha de fer conscient a l'alumne verificant la seva existència en el text.
La consigna que se li dóna al nen és aquesta: “Li donaràs significat al que llegiràs a continuació. Quan vegis un signo de puntuación t'aturaràs i formaràs una imatge a la teva ment del que acabes de llegir”.

Se li ha de fer llegir al nen una frase curta (només les paraules que arriben fins al primer signe de puntuació). Es tapa el text i se li pregunta al nen Que veus?.

Si la frase és difícil de ser imaginada, se li pregunta “que sents? O Quin significat te per tu?".

Si troba paraules dels que no coneix el significat se li explica o es busca al diccionari.

Repetir aquest procés amb cada frase que acabi o tingui un signe de puntuació.

Els signes de puntuació on el nen ha de parar i formar la seva imatge mental són:

Punt
Signes d'exclamació o admiració
Signes d'interrogació
Coma
Cometes
Punt i coma
Dos punts
Punts suspensius
Parèntesis i claus
Guions

LLIBRES RECOMANABLES


Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura. Emilia Ferreiro y Margarita Gómez Palacio.

En aquest llibre, es tracta sobre els processos d'aprenentatge i les pràctiques socials. S'afirma el fet basat en què és posible reduir l'adquisició de la llengua escrita a destreses perceptives-motores, així com la intervenció de la competència lingüística del subjecte i de la seva competència cognitiva són factors determinants.

Leer y comprender. Psicología de la lectura. Carolina Golder y Daniel Gaonac’h.

El gust de llegir està acompanyat de l'utilització de les eines que permeten desxifrar l'escriptura, i segons els autors, és mitjançant l'entrenament com aquestes eines s'amaguen i la lectura es transforma realment en un plaer.
El anàlisis dels mecanismes de la lectura que es fa en el llibre és bastant senzill. Tot i això, aquesta obra intenta presentar-los de manera clara per tots aquells que s'encarguen d'ensenyar a llegir als nens.

La dislexia. Origen, diagnostico y recuperación. Fernanda Fernández Baroja, Ana María Llopis Paret, Camen Pablo de Riesgo

Obra clàssica en el tema després de quinze edicions; per a professors, educadors i pares. Les autores d'aquest llibre han tractat el problema de la dislèxia, posant especial èmfasi en els seus condicionaments i les conseqüències.
A més a més, s'afirma de manera reiterada les variables evolutives, socioambientals i familiars que estan en funció de les dificultats escolars.

Programas de intervención con dislexicos. Diseño, implementación y evaluación. Lévy, Janine

El treball de la Dra.Outón es centra en la intervenció per ajudar als escolars amb dislèxia a superar les seves dificultats específiques. Però no es tracta d'una intervenció qualsevol, sinó d'autèntics programes d'intervenció, dels que el llibre ofereix una mostra.

La evaluación de la escritura. Test de escritura para ale ciclo inicial T.E.C.I.. Josefina Santibáñez Velilla, Josefina Sierra Santibáñez

Aquest llibre disposa d'una prova d'escriptura que ofereix la possibilitat de realitzar diagnòstics de les dificultats d'aprenentatge de l'escriptura que presenta el nen o la totalitat de la classe. Ofereix també, la possibilitat d'elaborar un pla de treball o un programa de tractament d'aquestes dificultats d'aprenentatge, amb una estreta conexió amb el diagnòstic i l'avaluació realitzada.

Metodo Esperanza. La Lectura y Escritura en la Educación Especial. José Pérez Marina

Llibre guia, en el que s'explica la base científica del métode esperança.

L
eer para hablar. La adquisicion del lenguaje escrito en niños con alteraciones del desarrollo y/o lenguaje. Marc Monfort, Adoración Juárez Sánchez.

Els autors ofereixen una metodologia d'apropament al llenguatge escrit, desenvolupada amb i per a nens sense parla, amb un escàs llenguatge oral o amb transtorns greus de comunicació, a partir d'una reflexió sobre la naturalesa del llenguatge escrit i els diferents nivells d'utilització. Aquesta metodologia pot aplicar-se també a nens amb quadres dislèxics severs.

CARACTERÍSTIQUES DE NENS AMB DA I CAMPS ON TENEN DIFICULTATS

Els problemes d'aprenentatge no son deguts al retard mental o a trastorns emocionals. En definitiva, només podem parlar de nens amb DA quan fem referència a subjectes que:

 • Tenen un coeficient intel·lectual normal, o molt pròxim a la normalitat, o fins i tot superior.
 • El seu ambient sociofamiliar és normal.
 • No presenten dèficits sensoriales ni afeccions neurològiques significatives.
 • El seu rendiment escolar es manifesta insatisfactori.

La simptomatologia més general en els alumnes amb dificultats d'aprenentatge inclou problemes del tipus dels que s'indiquen en els següents camps de la conducta i l'aprenentatge:


- Activitat motriu: hiperactivitat o hipoactivitat, poca destresa motora, dificultat en la coordinació...

- Atenció: poca concentració, dispersió,...

- Àrea matemàtica: problemes en seriaciones, inversió de xifres, repetots errors en el càlcul,...

- Àrea verbal: problemes en la codificació /descodificació simbòlica, irregularitats lectoescriptores, disgrafies,...

- Emotivitat: desajustaments emocionals lleus, escassa autoafirmació personal,...

- Memòria: dificultats de fixació, oblits...

- Percepció: inadequada reproducció de formes geomètriques, confusió figura-fons, inversions de lletres, rotacions,...

- Sociabilitat: inhibició participativa, escassa habilitat social, agresivitat...

El diagnòstic sempre haurà de ser confirmat pel pedagog, psicòleg o psicopedagog.

UNA MICA D'HISTÒRIA DE LES DA

Les dificultats d’aprenentatge, van començar a ser utilitzades amb aquest nom, gràcies a la creació de l’Associació per infants amb dificultats d’aprenentatge dels EUA a l’any 1963. En aquest mateix any, es qualificà a aquestes persones com retardats mentals. Això fa pensar que molts cops en comptes d’avançar en la societat i per exemple, investigar sobre les implicacions que poden intervenir en aquestes persones, el que fem es retrocedir. Tot i que més endavant en el 1975, van denegar aquesta qualificació i es va establir un sistema més integrador en les escoles, de manera que es dóna un suport específic a aquestes persones. Aquesta visió ha esdevingut fins avui en dia, ja que cada vegada més en les escoles, els nens amb dificultats es troben en la mateixa educació i classe que tots els altres nens.
Tot i ser nens amb un coeficient intel·lectual normal i alguns fins i tot s’ha comentat que estan per sobre la mitja i que tenen una gran capacitat de memoritzar i recordar conceptes, ens trobem en que necessiten un aprenentatge més lent, ja sigui perquè tenen problemes en la lectura, en la escriptura o en altres aspectes que fan que no segueixen el ritme de la classe, així doncs, es defineixen com persones que tenen un retard intel·lectual, problemes emocionals, deficiències sensorials o privació cultural. Davant d’això, cal que entre tots (escola, família i grup d'iguals) els hi facilitem aquest aprenentatge, ajudant-los a adquirir i a interioritzar els conceptes, per tal de que aquestes dificultats no siguin un obstacle i puguin aconseguir allò que més desitgen, sempre tenint present que amb esforç i superació es poden trencar moltes barreres.

10 de març 2010

DIFICULTATS D'APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA COGNITIVA

La perspectiva cognitiva no etiqueta al subjecte, sinó que estudia els processos que realitza i els errors que comet el nen o nena en les matemàtiques. No diu el que l'alumne pateix (té discalcúlia, té una disminució cerebral) sinó que intenta comprendre i explicar el que fa: els processos i estratègies que utilitza quan assimila conceptes matemàtics, efectúa operacions de càlcul, resol problemes matmemàtics, etc.
L'enfocament cognitiu és neutral en relació a l'etiologia última de les DAM. Ajuda a precisar la naturalesa fina de les funcions mentals que no van bé en els subjectes amb aquestes dificultats, afavorint així la búsqueda de les causes, però no les estableix per sí mateix.
Per tractar aquestes dificultats s'haurien de tenir en compte les següents consideracions:
 1. Vincular, en la mesura que sigui possible, els continguts matemàtics a situcions reals i significatives.
 2. Tractar de contextualitzar els esquemes matemàtics, pujant el nivell d'abstracció al ritme exigit per l'alumne.
 3. Assegurar l'assimilació del que té après abans de passar a la nova tasca, i ensenyar específicament la generalització dels procediments i continguts
 4. Assegurar el domini i enriquiment dels codis de representació dels procediments i continguts.
 5. Assegurar el domini i enriquiment dels codis de representació assegurant que la traducció entre el llenguatge verbal i els codis matemàtics pugui realitzar-se amb soltura, per la qual cosa se l'ha d'exercitar.
 6. Aprofitar l'atenció exploratòria del subjecte com a recurs educatiu i assegurar la seva atenció selectiva només en períodes en què aquesta es pot mantenir.
 7. Ensenyar pas a pas, a planificar l'ús i selecció dels recursos cognitius.
 8. Assegurar que el nen pugui recordar els aspectes rellevants d'una tasca o problema i procurar comprovar que no s'exigeix més del que permet la competència lògica de l'alumne.
 9. Ensenyar pas a pas les estratègies i algoritmes específics que exigeixen les tasques.
 10. Procurar al nen tasques d'orientació adequada, procediments d'anàlisi profund i ocasions freqüents d'aprenentatge accidental.
 11. Valorar i motivar als nens que no semblen interessats o competents.

8 de març 2010

LECTURA FÀCIL (LF)

A continucació us presento una associació que treballa per apropar la lectura a les persones que tenen dificultats lectores i/o de comprensió: L'Associació Lectura Fàcil (ALF) és una entitat sense ànim de lucre, constituïda l’any 2003.


Al menys un 30% de la població té dificultats lectores. Discapacitats vàries, una escolarització problemàtica o un coneixement encara insuficient de l’idioma, per exemple, dificulten l’accés a la lectura.


 • Què són els materials de Lectura Fàcil (LF)?
  Són llibres, documents, pàgines web, etc. elaborats amb especial cura per ser llegits i entesos per persones que tenen dificultats lectores.

 • A qui s’adrecen?
  Els materials LF estan especialment pensats per a persones que tenen dificultats lectores. Aquestes dificultats poden ser temporals (joves amb una escolarització problemàtica, població nouvinguda que encara no coneixen l’idioma d’acollida, neolectors adults, persones amb trastorns de l’aprenentatge,...) o permanents (persones amb discapacitats sensorials o psíquiques, persones grans senils, ...)

 • Com es distingeixen els llibres de Lectura Fàcil?
  Els textos de Lectura Fàcil es basen en un principi bàsic: Narrar una història concreta i lògica amb una única línia argumental. També segueixen unes determinades pautes quant al contingut, el llenguatge i la forma.
  Pautes sobre el contingut:
  • Descriure els esdeveniments en ordre cronològic
  • Donar una continuïtat lògica a l’acció
  • Relatar accions directes i simples, sense massa personatges
  Pautes sobre el llenguatge:
  • Evitar el llenguatge abstracte i simbòlic
  • Ús de llenguatge senzill però digne, tot evitant les paraules difícils
  • Provar el material amb grups destinataris abans d’anar a impremtaPautes sobre la forma:
  • Utilitzar un tipus de lletra gran
  • Deixar marges i interlineats generosos, limitar la longitud de les línies i tallar-les d’acord amb el ritme natural de la parla
  • Les imatges han d’harmonitzar amb el text

En aquest enllaç podeu trobar informació relacionada a un Pla Pilot que va començar a les biblioteques públiques de Catalunya el 2009: http://www20.gencat.cat/portal/site/Biblioteques/menuitem.690b4e2d7721b5b009671410b0c0e1a0/?vgnextoid=d48e9144ee640210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d48e9144ee640210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&contentid=73f3c2ec62740210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD#a4

5 de març 2010

EL CONCEPTE DE DIFICULTATS D'APRENENTATGE

Concepte Dificultats d'Aprenentatge (DA)
Les DA fan referència a un grup heterogeni de trastorns, manifestats per dificultats significatives en l'adquisició i ús de la capacitat per entendre, parlar, llegir, escriure, raonar o per a les matemàtiques. Aquests trastorns són intrínsecs a l'individu, i possiblement deguts a una disfunció del sistema nerviós, podent continuar al llarg del procés vital. Poden manifestar-se problemes en conductes d'autorregulació i interacció social, però aquests fets no són per sí mateixos una dificultat d'aprenentatge.
Les DA poden presentar-se paral·lelament amb altres discapacitats (per exemple dèficit sensorial, retard mental, trastorns emocionals severs) o amb influències extrínseques (com diferències culturals, instrucció insuficient o inapropiada).


Avaluació

L'avaluació ha d'anar dirigida a explorar quatre aspectes principalment:

 1. Aspectes intel·lectuals
 2. Aspectes maduratius, neuropsicològics
 3. Aspectes instrumentals
 4. Aspectes emocionals

Avaluar aquests aspectes ens pot ajudar a recopil·lar molta informació de com enfocar el tractament, en quins aspectes haurem d'incidir, quins objectius inicials ens plantejarem, què haurem de prioritzar...
L'avaluació inicial ens ajuda a prendre consciència de la dificultat real del nen i al finalitzar el tractament es pot contrastar l'evolució.

Algunes característiques dels nens amb DA són:

 • Trastorns de l'orientació espacial
 • Nocions temporals confuses
 • Predomini cerebral inadequat
 • Defectes del llenguatge
 • Trastorns de la motricitat
 • Deficient reconeixement de l'esquema corporal
 • Confusió figura-fons


En l'àrea instrumental, hi ha dificultats en l'adquisició de:

 • La lectura
 • L'escriptura
 • L'ortografia
 • El càlcul