12 de febr. 2010

EL TREBALL COOPERATIU

El Treball Cooperatiu és una eina d’integració a l’escola.

En què es fonamenta?
- En valorar el potencial educatiu de les relacions interpersonals existents en qualsevol grup.
- En considerar els valors de socialització i integració com eficaçment educatius.
- En l'aprenentatge per desequilibració.
- En la teoria del conflicte sociocognitiu.
- En l'increment del rendiment acadèmic.

En què es distingeix del treball en grup clàssic?
- En la composició dels petits grups.
- En l'organització de la tasca i de les activitats.
- En la distribució de la tasca.
- En la implicació de tots els participants.
- En el grau de control mutu i en les exigències mútues.

Funcions bàsiques per a la cooperació en l'aprenentatge per part dels alumnes treballant en un petit grup cooperatiu:
- Posar-se d'acord sobre el que cal realitzar.
- Decidir com es fa i què ha de fer cadascú.
- Realitzar els corresponents treballs o proves individuals.
- Discutir els trets d'allò que realitza o ha realitzat cadascú, en funció de criteris preestablerts, ja sigui pel professor o pel propi grup.
- Considerar com es complementa el treball; escollir, d'entre les proves o treballs individuals realitzats, aquell que s'adopta en comú, o bé executar individualment cadascuna de les parts d'un tot col·lectiu.
- Valoració en grup dels resultats, en funció dels criteris establerts amb anterioritat.

L'aprenentatge cooperatiu és una metodologia que aporta una millora significativa de l'aprenentatge de tots els alumnes que s'impliquen en ell, en termes de:
- Motivació per la tasca
- Actituds d'implicació i d'iniciativa
- Grau de comprensió del que es fa i del perquè es fa
- Volum de treball realitzat
- Qualitat del mateix
- Grau de domini de procediments i conceptes Relació social en l'aprenentatge

LA FIGURA DEL VETLLADOR ESCOLAR

Un altre recurs necessari per què l'escola inclusiva sigui possible és la figura del vetllador/a.
La funció principal que té el vetllador/a és ajudar l'alumne amb necessitats educatives especials en els seus desplaçaments per l'aula i pel centre en general i fora del centre si és necessari amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, bastons...) i en aspectes de la seva autonomia personal (higiene, alimentació...) per garantir que pugui participar en totes les activitats i realitzar els seus tractaments específics en el centre docent.
En el següent enllaç podeu conèixer el cas d'en Pere, un nen autista que des dels dos anys va a l'escola ordinària amb els seus companys. Això li ha anat molt bé a en Pere per aprendre, sobretot, hàbits, a estar-se a classe en silenci i a fer les activitats que toca. Però, per fer-ho, necessita en tot moment estar acompanyat.
A continuació teniu un enllaç d'un vídeo que tracta d'un altre nen autista escolaritzat en un centre ordinari i d'una nena diabètica que necessita que se li facin controls glucèmics. En els dos casos és indispensable el vetllador perquè els nens puguin estar integrats a l'escola ordinària.
En els dos vídeos podreu comprovar que un alumne amb NEE pot estar integrat gràcies al suport de la vetlladora.

11 de febr. 2010

LA INCLUSIÓ ESCOLAR


La Inclusió Escolar de l’alumnat amb necessitas educatives especials comença a ser ja a casa nostra un procés carregat d’experiència des del Decret 117/1984, de 17 d’abril, sobre l’Ordenació de l’Educació Especial per a la seva integració en el sistema educatiu ordinari.

Són evidents els avanços en l’escolarització de l’alumnat amb discapacitat en el sistema comú d’ensenyament.

Una mostra d’aquest fet és la creació de les USEE:
Les USEE són uns recursos organitzatius d’atenció als alumnes que presenten NEE susceptibles de ser escolaritzats en centres específics amb la finalitat d’afavorir la seva integració en l’entorn ordinari. Aquestes Unitats s’ubiquen en els centres ordinàris d’Educació Infantil i Primària i de Secundària.

Els alumnes que s’escolaritzin en aquestes unitats, si les seves condicions ho permeten, hauran de participar en les activitats programades amb caràcter general per a tots els alumnes del centre. També convé que destinin part del temps a compartir activitats amb el seu grup classe de referència, en activitats prèviament definides i amb agrupaments segons necessitats i possibilitats d’atenció. Per dur a terme aquesta integració, els professionals de la USEE s’hauran de coordinar entre amb la resta del professorat del centre quan als continguts, les activitats i els materials que s’elaborin específicament.
Per la singularitat del seu procés d’aprenentatge s’hauran de preveure Plans Individualtizats (PI) o Modificacions curriculars, si s’escau, que hauran de ser compartides per totes les persones que tinguin assignada l’educació d’aquests alumnes.

L’avaluació d’aquests alumnes es farà a partir de la informació de les àrees aportada a les Comissions d’Avaluació per part dels professionals que hi han intervingut directament, dels PI o Modificacions aprovades i de l’evolució dels aprenentatges.


Les USEE han demostrat que «els nens amb discapacitats poden escolaritzar-se amb la resta de companys de la seva edat».
El principi de normalització i d’integració en el marc de l’escola inclusiva justifica la creació d’aquestes unitats i l’escolarització d’aquestes alumnes en els centres amb aquestes unitats s’ha de dur a terme a partir d’aquests principis.


Tot i així, encara ens manca molt per assolir un únic sistema educatiu comú que sigui inclusiu per a tothom en les etapes d’educació infantil, primària i secundària.

PRESENTACIÓ

Benvinguts companys i companyes!

En aquest bloc tractaré temes relacionats amb les Dificultats d'Aprenentatge i la intervenció Psicopedagògica.
Les diferents aportacions que faré estaran relacionades amb els següents blocs de continguts:
1. Marc general de la intervenció psicoeducativa en les dificultats d'aprenentatge. L'escola Inclusiva i l'Aprenentatge Cooperatiu.
2. El concepte de dificultats d'aprenentatge.
3. Les dificultats d'aprenentatge de la lectura i l’ escriptura.
4. Les dificultats d'aprenentatge de les matemàtiques.
5. Altres dificultats: TDAH, conducta..