11 de febr. 2010

LA INCLUSIÓ ESCOLAR


La Inclusió Escolar de l’alumnat amb necessitas educatives especials comença a ser ja a casa nostra un procés carregat d’experiència des del Decret 117/1984, de 17 d’abril, sobre l’Ordenació de l’Educació Especial per a la seva integració en el sistema educatiu ordinari.

Són evidents els avanços en l’escolarització de l’alumnat amb discapacitat en el sistema comú d’ensenyament.

Una mostra d’aquest fet és la creació de les USEE:
Les USEE són uns recursos organitzatius d’atenció als alumnes que presenten NEE susceptibles de ser escolaritzats en centres específics amb la finalitat d’afavorir la seva integració en l’entorn ordinari. Aquestes Unitats s’ubiquen en els centres ordinàris d’Educació Infantil i Primària i de Secundària.

Els alumnes que s’escolaritzin en aquestes unitats, si les seves condicions ho permeten, hauran de participar en les activitats programades amb caràcter general per a tots els alumnes del centre. També convé que destinin part del temps a compartir activitats amb el seu grup classe de referència, en activitats prèviament definides i amb agrupaments segons necessitats i possibilitats d’atenció. Per dur a terme aquesta integració, els professionals de la USEE s’hauran de coordinar entre amb la resta del professorat del centre quan als continguts, les activitats i els materials que s’elaborin específicament.
Per la singularitat del seu procés d’aprenentatge s’hauran de preveure Plans Individualtizats (PI) o Modificacions curriculars, si s’escau, que hauran de ser compartides per totes les persones que tinguin assignada l’educació d’aquests alumnes.

L’avaluació d’aquests alumnes es farà a partir de la informació de les àrees aportada a les Comissions d’Avaluació per part dels professionals que hi han intervingut directament, dels PI o Modificacions aprovades i de l’evolució dels aprenentatges.


Les USEE han demostrat que «els nens amb discapacitats poden escolaritzar-se amb la resta de companys de la seva edat».
El principi de normalització i d’integració en el marc de l’escola inclusiva justifica la creació d’aquestes unitats i l’escolarització d’aquestes alumnes en els centres amb aquestes unitats s’ha de dur a terme a partir d’aquests principis.


Tot i així, encara ens manca molt per assolir un únic sistema educatiu comú que sigui inclusiu per a tothom en les etapes d’educació infantil, primària i secundària.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada